Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. tmi Tulkkiyhteys ("Tulkkiyhteys") on Suomeen rekisteröity osoitteessa Lotankatu 2, 02680 Espoo toimiva yhtiö, joka tarjoaa etätulkkausten välityspalvelun Tulkkiyhteyksen verkkosivustojen ja -palvelujen kautta ("Palvelu").

1.2. Palvelua voi käyttää vain Palvelua asianmukaisesti tilannut henkilö ("Käyttäjä").

1.3. Palvelun kautta Käyttäjä voi järjestää ja sopia etätulkkauksia Tulkkiyhetyden kanssa, perustajan lisäksi, yhteistyösopimuksen tehneiden ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten arkitulkkien ja ammattitulkkien kanssa (kaikki palveluntarjoajat jäljempänä "Tulkki"). Laillistetut tulkit on tilattava erikseen.

1.4. Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Palvelun käyttöehdot ("Ehdot") itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Palvelua ei voi käyttää, jos ei hyväksy näitä ehtoja.

2. Palvelun kuvaus

2.1. Palvelun avulla Käyttäjät voivat järjestää ja sopia etätulkkauspalveluista Tulkkien kanssa Palvelun sisältämien verkkosivustojen kautta.

2.2. Tulkkiyhteyden arki- ja ammattitulkkauspalveluja tarjoavat Tulkit, jotka perustajaa lukuun ottamatta toimivat kolmansina ulkopuolisina palveluntarjoajina eivätkä ole Tulkkiyhteyden palveluksessa.

2.3. Palvelua voidaan tarjota tai käyttää sellaisten kolmannen osapuolen palvelujen tai sisällön (kuten mainonnan) kanssa, joihin Tulkkiyhteys ei voi vaikuttaa. Näillä kolmannen osapuolen palveluilla ja sisällöllä voi olla eri käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä eikä Tulkkiyhteys ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen tuotteesta tai palvelusta.

2.4. Tulkkiyhteydellä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä Ehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

3. Tekstiviestit

3.1. Luomalla tilauksen Käyttäjä hyväksyy, että Palveluista voidaan lähettää hänelle tiedotteita tekstiviestillä osana Palvelujen tavallista toimintaa ja käyttöä. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta tekstiviestejä Tulkkiyhteydestä milloin tahansa lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@tulkkiyhteys.fi. Viestissä tulee mainita Käyttäjän nimi sekä puhelinnumero, johon tekstiviestejä oli lähetetty, ja että Käyttäjä ei enää halua vastaanottaa tekstiviestejä.

3.2. Tekstiviestien vastaanotosta kieltäytyminen saattaa vaikuttaa Palvelujen käyttöön.

4. Käyttäjien luoma sisältö

4.1. Tulkkiyhteys voi oman harkintansa mukaan sallia Käyttäjän lähettää, julkaista tai muuten tuoda Palvelujen kautta Tulkkiyhteyden saataville tietoja, kuten kommentteja ja palautetta Palveluista, tukipyyntöjä ("Käyttäjän sisältö").

4.2. Käyttäjän sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat Käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä. Tulkkiyhteys ei ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta.

4.3. Luomalla tai lataamalla sisältöä Käyttäjä antaa Tulkkiyhteydelle pysyvän, siirrettävän, ei yksinomaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista Käyttäjän sisältöä sekä liittää Käyttäjän sisältöä Palveluun ilman erillistä suostumusta ja ilman korvausta.

4.4. Käyttäjän sisältö ei saa sisältää aineistoa, joka on loukkaavaa, vihapuhetta, väkivaltaista, sopimatonta, pornografista, laitonta tai muuten vahingollista

4.5. Tulkkiyhteydellä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) tarkistaa, valvoa tai poistaa Käyttäjän sisältöä Tulkkiyhteyden vapaan oman harkinnan mukaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta ja riippumatta siitä, onko Käyttäjän sisällössä lailla suojattua tai laissa kiellettyä aineistoa.

5. Vastuu tietoliikenteestä ja laitteiden käytöstä

5.1. Käyttäjä vastaa Palvelun käyttöön tarvittavan verkkoyhteyden hankkimisesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvien tietoliikenne- ja viestipalvelujen kustannuksista.

5.2. Käyttäjä vastaa Palvelujen käyttöön ja päivittämiseen vaadittavan laitteiston tai laitteiden hankinnasta ja päivittämisestä.

5.3. Tulkkiyhteys ei takaa, että Palvelut tai mikään niiden osa toimii millään tietyllä laitteella tai laitteistolla. Palveluissa saattaa lisäksi esiintyä häiriöitä tai viiveitä, jotka liittyvät internetiin ja sähköiseen viestintään.

6. Maksut

6.1. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelun ja Tulkin palvelujen käyttö aiheuttaa Käyttäjälle Tulkkiyhteyden voimassa olevan hinnaston mukaiset veloitukset ("Kulut"). Käyttäjä ei ole velvollinen maksamaan Tulkkiyhteydelle tai Tulkille mitään muuta Palvelun käytöstä.

6.2. Käyttäjän vastaanotettua Tulkin toimittaman palvelun Tulkkiyhteys veloittaa Kulut välittömästi määritellyn maksutavan mukaisesti Tulkille edelleen tilitettäväksi. Käyttäjän maksu katsotaan Palvelun välityksin suoraan Tulkille maksetuksi korvaukseksi.

6.3. Kun Käyttäjä on vastaanottanut Tulkin palvelun Palvelun kautta, Käyttäjä voi arvioida kokemuksensa ja antaa palautetta Tulkista täyttämällä palautelomakkeen, lähettämällä sähköpostin tai soittamalla. Reklamaatiotapauksessa Tulkkiyhteydellä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta vapaan arvionsa ja harkintansa mukaan tilittää Kulut osin tai kokonaan edelleen Tulkille tai pidättää Kulut osin tai kokonaan odottamaan Käyttäjän vaatimusten lopullista ratkaisua.

6.4. Tulkkiyhteys voi ajoittain tarjota osalle Käyttäjistä alennuksia, joiden takia Palveluiden kautta hankituista samoista tai samanlaisista palveluista voidaan veloittaa eri hintoja. Käyttäjä hyväksyy, että tällaiset edut eivät vaikuta Käyttäjältä veloitettaviin Kuluihin, ellei kyseisiä etuja ole tarjottu Käyttäjälle.

6.5. Tulkkiyhteys ei vastaa eikä ole velvollinen huolehtimaan Tulkille välittämiensä Kulujen perusteella suoritteen myyjän tai ostajan tilitettäväksi mahdollisesti kuuluvista ennakkoveroista, veronpidätyksestä, arvonlisäverosta, sosiaaliturvamaksuista, eläkemaksuista tai muidenkaan julkisoikeudellisten maksujen tilityksestä.

6.6. Tulkkiyhteydellä on oikeus muuttaa hinnastoa kuitenkin siten, että muutettua hinnastoa sovelletaan vasta muutetun hinnaston julkaisemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

7. Vastuuvapaudet ja vastuunrajoitukset

7.1. Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja siten kuin se on saatavilla. Tulkkiyhteys ei myönnä mitään Palvelun sisältöä, laatua, määrää tai saatavuutta koskevia vakuutuksia tai takuita, ellei sellaisia ole nimenomaisesti näissä ehdoissa mainittu. Tulkkiyhteys ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai mihinkään muuhunkaan tiettyyn tarkoitukseen tai Palveluun liittyvien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

7.2. Palvelun kautta toimivat Tulkit ovat sitoutuneet noudattamaan Palveluun liittyviä tulkkauspalvelun yleisiä sopimusehtoja. Koska Tulkkiyhteys ei voi valvoa Tulkkien toimittaman palvelun sisältöä tai laatua, Käyttäjä hyväksyy, että:

7.2.1. Tulkkiyhteys ei vastaa Palvelun kautta tilatun Tulkin palvelun laadusta, saatavuudesta, luotettavuudesta, virheistä, soveltuvuudesta Käyttäjän tarkoitukseen, ajoituksesta, tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun kautta palvelujaan myyvien Tulkkien pätevyydestä, tehtävään soveltuvuudesta toiminnan laadusta tai muistakaan ominaisuuksista.

7.2.2. Tulkkiyhteys ei vastaa mistään teosta, laiminlyönnistä tai muusta asiasta, joka tapahtuu tai jää tapahtumatta Käyttäjän ja Tulkin välillä.

7.2.3. Palvelun käytöstä aiheutuvat riskit ja vahingot ovat Käyttäjän vastuulla ja Tulkin palvelun mahdollisiin virheisiin tai puutteisiin liittyvät vaatimukset kohdistetaan yksinomaan kyseiseen Tulkkiin, eikä koskaan Tulkkiyhteyteen.

7.3. Tulkkiyhteys ei vastaa lainkaan Palvelun käyttämiseen liittyvistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten liikevoiton menettäminen, tappiot, menetykset, tietojen tai varallisuusarvojen menettäminen, eikä myöskään Palvelun käyttämiseen mahdollisesti syy-yhteydessä olevien henkilövahinkojen, esinevahinkojen tai taloudellisten vahinkojen syntymisestä tai niiden ehkäisemisen tai rajoittamisen kustannuksista.

7.4. Tulkkiyhteyden mahdollisen korvaus- ja palautusvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa kulloinkin Käyttäjältä veloitettujen Kulujen määrä eikä Tulkkiyhteyden edellä rajattua vastuuta ei laajenna se, vaikka Tulkkiyhteydelle olisi ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta tai Tulkkiyhteyttä olisi vaadittu ehkäisemään vahinkoja. Edellä mainitut vastuunrajoitukset tai Ehdot muutenkaan eivät kuitenkaan rajoita sellaisia kuluttajan oikeuksia, jotka on määrätty pakottavasti voimassa olevassa laissa.

8. Immateriaalioikeudet

8.1. Palvelut ja kaikki niihin liittyvät aineettomat oikeudet ovat Tulkkiyhteyden omaisuutta. Nämä Ehdot tai Palvelujen käyttö eivät siirrä tai anna Käyttäjälle oikeuksia (i) Palveluun lukuun ottamatta jäljempänä myönnettyä rajoitettua lisenssiä; tai (ii) käyttää tai sisällyttää viittauksena millään tavalla Tulkkiyhteyden toiminimeä, logoja, tavaramerkkejä, tuote- ja palvelunimiä, iskulauseita tai muita Tulkkiyhteykseen tai Palveluun sekoitettavissa olevia termejä tai ilmaisuja.

8.2. Tulkkiyhteys myöntää Käyttäjälle rajoitetun lisenssin, jota ei voi siirtää tai edelleenluovuttaa ja joka voidaan peruuttaa, käyttää Palveluiden kautta toimitettavaa sisältöä, tietoa ja muuta materiaalia, vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

8.3. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen luovuteta, kuuluvat Tulkkiyhteydelle.

9. Tietojen kerääminen, käyttö ja jakaminen

9.1. Tulkkiyhteys kerää Käyttäjän antamat tiedot esimerkiksi Käyttäjän pyytäessä palveluja tilauksesta, ollessa yhteydessä käyttäjätukeen tai viestiessä muilla tavoin Tulkkiyhteyden kanssa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, maksutapa, pyydetyt tuotteet, toimitustiedot ja muut tiedot, joita Käyttäjä antaa. Käyttäjän käyttäessään Palvelua Tulkkiyhteys kerää seuraavat tiedot:

9.1.1. Sijaintitiedot: Saatamme selvittää Käyttäjän likimääräisen sijainnin IP-osoitteesi avulla.

9.1.2. Tapahtumatiedot: Tulkkiyhteys kerää tapahtumatietoja liittyen Käyttäjän käyttämiin palveluihin, mihin sisältyvät tarjotun palvelun tyyppi, palvelun toimittamisen päivämäärä ja kellonaika, laskutettu summa, tulkkauksen kesto ja muut tulkkaukseen liittyvät tiedot.

9.1.3. Käyttö- ja asetustiedot: Tulkkiyhteys kerää tietoa siitä, kuinka Käyttäjä ja sivustolla kävijät käyttävät Palveluita, kerrotuista mieltymyksistä ja valituista asetuksista. Joissakin tapauksissa Tulkkiyhteys tekee tämän evästeiden, ja muiden samankaltaisen tekniikoiden avulla, joilla luodaan ja ylläpidetään yksilöllisiä tunnisteita.

9.1.4. Puhelutiedot: Palvelu mahdollistaa viestinnän Käyttäjien ja Tulkkien välillä. Palvelun yhteydessä Tulkkiyhteys saattaa pyytää Tulkilta tulkkauksen puhelutiedot, mukaan lukien puhelun päivämäärä ja kellonaika ja osapuolten puhelinnumerot.

9.1.5. Lokitiedot: Kun Käyttäjä käyttää Palveluja, Tulkkiyhteys kerää palvelimen lokitiedot, joihin saattaa sisältyä esimerkiksi sellaisia tietoja kuin IP-osoitteet, kirjautumispäivät ja -kellonajat, selaimen tyyppi ja kolmannen osapuolen sivusto tai palvelu, jota käytit ennen kuin Käyttäjä käytti Palvelua.

9.2. Tulkkiyhteys on oikeutettu käyttämään Käyttäjästä keräämiänsä tietoja;

9.2.1. Tarjotakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen Palvelujansa muun muassa maksujen mahdollistamiseksi, kuittien lähettämiseksi, Käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi (ja niihin liittyvien tietojen lähettämiseksi), uusien ominaisuuksien kehittämiseksi, Käyttäjätuen tarjoamiseksi Käyttäjille, turvallisuusominaisuuksien kehittämiseksi, käyttäjien todentamiseksi ja tuotepäivitysten ja hallinnollisten viestien lähettämiseksi;

9.2.2. Suorittaakseen sisäisiä toimintoja kuten Palvelujen väärinkäytön estäminen, ohjelmistovirheiden ja käyttöongelmien vianetsintä, tietoanalyysin, testauksen ja tutkimusten suorittaminen ja käytön ja aktiivisuustrendien seuranta ja analysointi; 

9.2.3. Lähettääkseen tai mahdollistaakseen Käyttäjän ja Tulkin väliset viestit sekä varmentaakseen palvelun toteuttamisen.

9.2.4. Räätälöidäkseen ja parantaakseen Palvelua, mukaan lukien ominaisuuksien, sisällön, sosiaalisten yhteyksien, suositusten ja mainosten tarjoaminen ja suositteleminen.

9.3. Tulkkiyhteys voi jakaa Käyttäjän tietoja:

9.3.1. Tulkkien kanssa, jotta he voivat tarjota Käyttäjän pyytämiä palveluja, jakamalla esimerkiksi Käyttäjän nimen ja yhteystiedot; 

9.3.2. Julkisesti, jos Käyttäjä lähettää sisällön julkiselle foorumille, sosiaalisen median julkaisuihin tai muihin Palvelujen ominaisuuksiin, jotka ovat suuren yleisön tarkasteltavissa;

9.3.3. Niiden kolmansien osapuolten kanssa, joille Käyttäjä on sallinut Tulkkiyhteyden jakaa tietoja, esimerkiksi muiden sovellusliittymään tai palveluihin integroitujen sovellusten tai verkkosivustojen kanssa tai niiden sovellusten tai verkkosivustojen kanssa, joiden sovellusliittymään tai Palveluun Tulkkiyhteys on integroitu;

9.3.4. Sellaisten alihankkijoiden, konsulttien, markkinointikumppanien ja muiden palveluntarjoajien kanssa, joiden on päästävä käsiksi tällaisiin tietoihin suorittaakseen työtä Tulkkiyhteyden puolesta;

9.3.5. Toimivaltaisen viranomaisen kanssa, mikäli Tulkkiyhteys uskoo tietojen jakamisen olevan sovellettavan lainsäädännön mukaista tai edellyttämää;

9.3.6. Lainvalvontaviranomaisten, muiden viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, jos Tulkkiyhteys uskoo Käyttäjän toiminnan olevan ristiriidassa näin Ehtojen kanssa tai mahdollisesti loukkaavan Tulkkiyhteyden tai muiden tahojen oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta;

9.3.7. Muissa tilanteissa, joissa Käyttäjä on saatuaan Tulkkiyhteyden ilmoituksen suostunut Käyttäjää koskevien tietojen jakamiseen; sekä

9.3.8. Kootussa ja/tai anonyymissä muodossa, jota ei voida kohtuudella käyttää niin, että Käyttäjän tunnistettaisiin.

10. Riitojen ratkaiseminen

Palveluun ja näiden Ehtojen tulkintaan sekä Käyttäjän että Tulkkiyhteyden väliseen suhteeseen muutenkin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Palveluun tai näihin Ehtoihin tai muutoin Käyttäjän ja Tulkkiyhteyden välisiin erimielisyyksiin liittyvät vaatimukset, ellei niitä saataisi sovituksi, ratkaistaan Länsi-uudenmaan käräjäoikeudessa.